Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jakub Rybacki, Tamara Bińczak, Filip Kaczmarek

Problemy z harmonizacją HICP – wdrożenie nowych produktów i quality adjustment

Streszczenie
Problem właściwego pomiaru inflacji był jak dotychczas znacznie częściej poruszany w USA aniżeli w Europie. W 1996 r. Komisja Boskina opublikowała raport identyfikujący cztery przyczyny obciążeń wskaźnika cen konsumenckich CPI, tj. substytucję produktów, zmianę miejsca zakupów, opóźnienie we wprowadzaniu nowych produktów do badanego koszyka oraz tzw. korektę o zmianę jakości (ang. quality adjustment). Problem obciążenia inflacji jest jednak paradoksalnie znacznie ważniejszy w Unii Europejskiej – w chwili obecnej metodologia przygotowania indeksu HICP nie zawiera procesów standaryzujących podejście do zmian jakościowych, wprowadzanie nowych produktów czy podejście do brakujących cen. W efekcie między gospodarkami występują znaczne rozbieżności. Na podstawie analizy PCA autorzy przebadali obciążenia występujące w poszczególnych gospodarkach UE. Według analizy, wskaźniki HICP dla Polski oraz Irlandii są zaniżone o odpowiednio 0,3 p.p. i 0,2 p.p., jeśli chodzi o ceny odzieży i obuwia. W Austrii i Norwegii ceny sprzętu telekomunikacyjnego zawyżają łączny indeks średnio o 0,1 p.p. w skali roku. Autorzy zaobserwowali także znaczne różnice w przypadku cen elektroniki konsumenckiej. Rozbieżności odpowiadają m.in. za obciążenie rzędu 0,08 p.p. dla kategorii sprzęt do przetwarzania informacji oraz 0,06 p.p. w przypadku kategorii nagrywanie i przetwarzanie dźwięku między krajem z najwyższą i krajem z najniższą inflacją we wspomnianych grupach.

***

Is HICP really harmonized? Problems with quality adjustments and new products

Abstract
The problem of accurate inflation measurement is far more frequently raised in the USA than in the European Union (EU). In 1996 the Boskin Commission identified four sources of the potential biases in the Consumer prices index (CPI) calculation related to the substitution of products and outlets, treatment of new products (entering the consumer basket some lag) and the quality adjustment. Similar problems are visible in the EU with even greater magnitude, especially when it comes to the latter factor. Currently, the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) methodology does not ensure standardization of quality adjustment process, new products entry or the analysis of missing prices. As a result, significant cross-country differences are observed. Based on the principal component analysis (PCA) we have identified major idiosyncratic deviations in the prices of most volatile categories. We found that Poland’s and Ireland’s annual HICP dynamics is downward biased by respectively 0.3 pp and 0.2 pp due to the inaccurate calculation of clothing prices. On the other hand, Austrian and Norwegian figures are upward biased by 0.1 pp on the telecommunication equipment. Finally, we have observed strong dispersions in dynamics of consumer electronics prices. Such differences account for 0.08 pp (information processing equipment) and 0.06 pp (sound recording and processing equipment) of unjustified disparity in the annual HICP inflation between countries with the highest and the lowest dynamics.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo