Wskazówki dla autorów

 • Zeszyty Roczników KAE mają charakter tematyczny, o którym decyduje redaktor danego zeszytu za zgodą Kolegium Redakcyjnego. Przyjmowane są tylko takie artykuły, które odpowiadają tematyce danego numeru.
 • Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie artykuły oryginalne i nie złożone w innej redakcji.
 • Redakcja publikuje artykuły w językach polskim i angielskim.
 • Redakcja nie publikuje artykułu w częściach, tj. w jednym zeszycie Roczników KAE pierwsza część, w kolejnym – druga.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 25 stron, jednakże redaktor danego zeszytu może tę objętość ograniczyć.
 • Artykuł powinien zawierać ściśle wyodrębnione części, np. wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie (wnioski, podsumowanie).
 • Wzory, tablice i rysunki powinny mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu.
 • Na końcu artykułu należy zamieścić zestawienie bibliografii. W przypadku korzystania ze źródeł internetowych należy podać adres i datę dostępu. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie i chronologicznie (od najstarszych w przypadku tego samego autora).
 • Do artykułu należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 • Pozostałe istotne elementy, dodatkowe szczegóły i zasady formatowania zawiera szablon umieszczony na dole strony - artykuły powinny być z nim zgodne.
 • Do artykułu należy dołączyć dwa oświadczenia, z których jedno wymagane jest przez Wydawcę (formularz dostarczany autorom pocztą elektroniczną przez redaktora zeszytu), natomiast drugie - przez Redakcję Roczników KAE (formularz jest zamieszczony na dole tej strony). Oświadczenia te należy wypełnić, wydrukować, podpisać i odesłać pocztą tradycyjną na adres Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 • Jeżeli redaktor danego zeszytu Roczników KAE podejmie decyzję o jego zamieszczeniu w internetowej bazie danych „THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES” (CEJSH), do artykułu należy dołączyć także oświadczenie CEJSH (formularz jest zamieszczony na dole tej strony) i, analogicznie jak wyżej, odesłać je pocztą tradycyjną na adres Kolegium Analiz Ekonomicznych.
 • Artykuł należy przesłać w edytowalnej formie elektronicznej na adres e-mail redaktora danego zeszytu Roczników KAE.
 • Redaktor odpowiada za to, aby artykuł był przesłany do recenzentów w wersji tzw. ślepej, która uniemożliwia identyfikację autora/autorów (patrz: Zasady recenzowania).
 • W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu. W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykule zmian tytułu, skrótów oraz poprawek redakcyjnych, zgodnych z wymogami czasopisma.
 • Redaktor zeszytu na bieżąco współpracuje z autorami w całym procesie edycji artykułu.
 • Autorzy wydrukowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz zeszytu Roczników KAE, w którym ukazał się artykuł.
 • Teksty opublikowane w Rocznikach KAE są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji.

  Procedura kwalifikowania artykułu do druku:

  patrz Zasady recenzowania (wraz z formularzem recenzji)

  Szablon artykułu

  Oświadczenie ghostwriting i guest authorship (Redakcja Roczników KAE)

  Oświadczenie CEJSH


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo