Zasady recenzowania

  1. Każdy artykuł podlega ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza instytucji, w której afiliowany jest autor; w przypadku sprzecznych opinii recenzentów powoływany jest trzeci recenzent, którego zdanie jest decydujące.
  2. W przypadku tekstów napisanych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Recenzent nie zna tożsamości autora i vice versa (double-blind review).
  4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do przyjęcia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; możliwy jest wniosek o warunkowym dopuszczeniu do druku po uwzględnieniu uwag krytycznych recenzenta.
  5. Lista zawierająca nazwiska recenzentów współpracujących z „Rocznikami KAE” publikowana jest raz do roku na stronie internetowej czasopisma.
Formularz recenzji (.doc)

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo