Informacje ogólne

Każdy Zeszyt Roczników KAE poświęcony jest określonej sferze zagadnień ekonomicznych: makro- i mikroekonomii, polityce gospodarczej, ekonomii matematycznej, matematyce finansowej i ubezpieczeniowej, ekonometrii i teorii podejmowania decyzji, statystyce i demografii, badaniom operacyjnym, informatyce gospodarczej i in. Tematykę oraz redaktora naukowego danego Zeszytu zatwierdza Komitet Redakcyjny.

Aby zapobiegać zjawiskom ghostwriting i guest authorship autorzy podpisują oświadczenie o oryginalności składanego artykułu i posiadania pełni praw autorskich do niego. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, w związku z czym wszelkie tego typu przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo