Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Rutkowska-Ziarko, Christopher Pyke

Wykorzystanie informacji księgowych w analizie ryzyka

Streszczenie
W niniejszym artykule oceniamy, czy w analizie ryzyka można wykorzystać informacje z zakresu rachunkowości finansowej. Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: (i) Czy rentowność firmy, jak wskazują różne wskaźniki rentowności księgowej, przekłada się na wyższe zwroty dla inwestorów na rynku kapitałowym? (ii) Czy poziom ryzyka na rynku kapitałowym jest związany ze zmiennością wskaźników rentowności przedsiębiorstw? Kwartalne sprawozdania finansowe 24 spółek budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostały zebrane i przeanalizowane pod kątem wyników na rynku kapitałowym. W analizie wykorzystywane są trzy kluczowe wskaźniki rentowności: zwrot z aktywów (ROA), zwrot z kapitału (ROE) i zwrot ze sprzedaży (ROS). Stwierdziliśmy, że zyskowność przedsiębiorstwa przekłada się bezpośrednio na wyższe zyski inwestorów na rynkach kapitałowych. Weryfikujemy również, czy ryzyko na rynku kapitałowym jest związane ze zmiennością wskaźników rentowności dla firmy.

***

Using Accounting Information in Risk AnalysisArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo