Zeszyt 39/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jerzy Marzec, Andrzej Pisulewski

Analiza działalności ekonomicznej gospodarstw mlecznych w Polsce – wyniki uzyskane na podstawie krótkookresowej funkcji kosztu

Streszczenie
Celem badań jest analiza działalności gospodarstw mlecznych w Polsce przy założeniu minimalizacji kosztów, co z kolei implikuje fakt, że powstała nieefektywność kosztowa wynika z nieefektywności technicznej lub alokacyjnej. W badaniach wykorzystano dane przekrojowo-czasowe opisujące działalność gospodarstw mlecznych, pochodzące z systemu sprawozdawczości FADN. Metodą badawczą jest bayesowski stochastyczny model graniczny dla krótkookresowej funkcji kosztu zmiennego. Spośród czterech cen czynników zmiennych największy wpływ na zmianę kosztu miała cena materiałów, a najniższy – cena zwierząt gospodarskich. Stwierdzono rosnące korzyści skali zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Ponadto, zdiagnozowano, że w badanym okresie 2004–2011 następowało stałe osłabienie korzyści, wynikające ze wzrostu skali produkcji. Średni poziom efektywności kosztowej gospodarstw mlecznych w tym okresie wyniósł 68%.

***

Analysis of the Economic Activity of Dairy Farms in Poland: Results obtained from the Short-run Cost Function

Abstract
The aim of the research was the analysis of Polish dairy farms under the assumption of cost minimizing behavior. This implies that cost inefficiency can be attributable to technical or allocative inefficiency. The panel data on economic results of dairy farms was provided by FADN (Farm Accountancy Data Network). The main results have been obtained when employing translog variable cost function and using a Bayesian approach. Among the four analyzed cost elasticities, the highest has been found with respect to materials and the lowest one with respect to livestock. The estimation of returns to scale indicates the increasing economies of scale, both short-term and long-term. However, in the covered period (2004–2011) the returns to scale were steadily declining. In the above-mentioned period, the average cost efficiency of Polish dairy farms equaled 68%.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo