Zeszyt 24/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Fliegner

Zarządzanie strategiczne informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego na szczeblu samorządu terytorialnego

***

Strategic management of informatization and information society development at the level of local self-government

Abstract
The aim of this paper is to assess the strategic management aspects of informatization and information society development in the Wielkopolska region. The paper explains the nature, scope and key relationships occurring in the e-government. In the practical part, diagnosis of public e-services in the Wielkopolska region was made. The article ends with recommendations for the development and improvement of strategic management.

spis treści zeszytu 24

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo