Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska

Sytuacja społeczna w Polsce – autokorelacja przestrzenna województw

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie siły i charakteru autokorelacji przestrzennej miedzy województwami ze względu na syntetyczne zmienne mierzone na skali sumarycznej opisujące sytuację społeczną. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski o charakterze metodycznym i praktycznym.
Sytuacja społeczna została opisana za pomocą dwunastu zmiennych podzielonych na cztery grupy: bezrobocie, ludność, szkolnictwo i zdrowie. W każdej z grup przeprowadzono badanie autokorelacji przestrzennej przy wykorzystaniu macierzy wag oraz wybranych statystyk globalnych i lokalnych.

***

Social situation in Poland – spatial autocorrelation among voivodeships

Abstract
The aim of this article is to analyse the strength and nature of spatial autocorrelation among Polish voivodeships with regard to the synthetic variables measured on the summary scale, describing the social situation. Additionally, the methodological and practical conclusions have been formulated on the basis of conducted research.
The social situation is defined with twelve variables divided into four groups – those referring to unemployment, population, education and healthcare. For each group an analysis of spatial autocorrelation was carried out with the use of weight matrices and selected local and global statistics.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo