Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Bryja, Adam Sagan, Anna Siwy-Hudowska

Zachowania ryzykowne w układach triadycznych – porównanie metod segmentacyjnych

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony porównaniu eksploracyjnego i modelowego podejścia w segmentacji psychograficznej zachowań ryzykownych w rodzinach. Analiza tych zachowań wiąże się najczęściej z oceną triadycznych układów zależności (matka – ojciec – dziecko z zagnieżdżonymi obserwacjami w ramach rodzin). W procesie optymalizacji segmentów zostały porównane dwa podejścia: eksploracyjne i modelowe. W eksploracyjnej analizie skupień optymalna liczba grup jest ustalona przy pomocy wybranych ilościowych wskaźników jakości grupowania. W podejściu modelowym w określeniu liczby i profili segmentów zastosowano mieszany model APIM, w którym ukryte klasy (segmenty) rodzin są identyfikowalne na podstawie zachodzących w ich ramach interakcji między członkami rodzin.

***

Risk behavior in triadic systems – comparison of segmentation approach

Abstract
The aim of the paper is to adopt and compare exploratory and model-based approaches to psychographic segmentation of the families using scale of risk taking in the families. The triadic relations (mother-father-child) among family members was used as a segmentation base, that would differ in direction and strengths of mutual intercorrelations. The optimalization of number of segments is done using exploratory and model – based approach. In exploratory cluster analysis the optimal number of clusters is chosen on the basis of quantitative selection criteria of cluster quality. In model based approach the factor mixture actor-partner interdependence models (FMAPIM) were used to identified number and structure of latent classes.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo