Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anicenta Cymbała, Marcin Owczarczuk

Ranking determinant zachowania nabywczego na podstawie wskaźników postawy wobec marki i produktu – dobór zmiennych metodą Monte Carlo w zagadnieniu klasyfikacji pod nadzorem

Streszczenie
Artykuł przedstawia metodę wyznaczania determinant zachowania nabywczego konsumentów na podstawie ich asocjacji z marką i produktem, powstałych na skutek kontaktu z reklamą. Wykorzystano w tym celu ranking zmiennych utworzonych za pomocą algorytmu Monte Carlo. Zmienne wybrane za pomocą takiego rankingu mają większą moc wyjaśniającą niż zmienne wybrane za pomocą klasycznych technik, takich jak regresja logistyczna i liniowa analiza dyskryminacyjna.

***

Purchasing behavior determinants among associations with brand and product. Monte Carlo feature selection approach

Abstract
The paper presents a technique of ranking variables, as a method of assessing the determinants of purchasing behavior of consumers on the basis of their associations with the brand and the product, resulting from a contract with the advertisement. A ranking of variables generated by the Monte Carlo algorithm is used. Variables chosen by this ranking have greater explanatory power than variables selected by classical techniques like logistic regression or linear discriminant analysis.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo