Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bartłomiej Jefmański, Mariusz Łapczyński

Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań satysfakcji mieszkańców jednej z gmin województwa śląskiego. Zmienną zależną był ogólny poziom satysfakcji z życia w danej miejscowości, zaś elementami zbioru zmiennych niezależnych były wybrane aspekty życia w badanej gminie. Ze względu na porządkowy charakter zmiennej objaśnianej autorzy zdecydowali się wykorzystać kilka odmian modeli logitowych dla kategorii uporządkowanych. W artykule zamieszczono model proporcjonalnych szans, model kolejnego ilorazu i stereotypową regresję logistyczną. Wyniki były spójne, a zbiory zmiennych objaśniających zawierały te same elementy.

***

Research on satisfaction with ordered logistic regression

Abstract
The goal of this article is to present outcomes of research on inhabitant satisfaction. The survey was conducted among inhabitants of selected community in Silesia Voivodship. Dependent variable referred to overall level of satisfaction and the set of independent variables included selected aspects of living in that community. Since dependent variable has ordered levels from 5-point Likert scale authors decided to use ordered logistic regression. The paper includes proportional odds model, continuation ratio model and stereotype logistic model. Results of analysis were coherent and the sets of predictors consisted of the same variables.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo