Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Artur Zaborski

Modele skalowania wielowymiarowego w badaniach preferencji

Streszczenie
W artykule zaprezentowano dwie grupy metod skalowania wielowymiarowego mające zastosowanie w badaniach preferencji. Są to metody oparte na prostokątnej macierzy preferencji oraz wykorzystujące wyłącznie kwadratowe macierze niepodobieństw. W ramach pierwszej grupy rozróżniono wewnętrzne i zewnętrzne skalowanie preferencji. W metodach wewnętrznych punkty reprezentujące obiekty oraz punkty (wektory) reprezentujące respondentów wyznacza się wyłącznie na podstawie macierzy preferencji. W zewnętrznych metodach, wykorzystując dane preferencji, rozmieszczenia na mapie percepcyjnej punktów idealnych lub wektorów dokonuje się na wyznaczonej wcześniej konfiguracji punktów reprezentujących obiekty, ustalonej na podstawie macierzy niepodobieństw.

***

Multidimensional scaling models in the research of preferences

Abstract
The article presents multidimensional scaling methods which are used in the research of preferences. There are two groups of methods: methods which are based on rectangle preference matrix and those in which only dissimilarity matrices are used. In first group internal and external analysis was distinguished. In internal analysis a configurations of stimulus points and “person” points (or vectors) in a common space are developed solely from preference data. In external methods the preference data are fitted into stimulus spaces found from prior analyses of dissimilarities data obtained for the same set of stimuli.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo