Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Bartłomowicz

Filtrowanie zbioru ofert nieruchomości z wykorzystaniem informacji o preferencjach

Streszczenie
Punktem wyjścia artykułu jest spostrzeżenie, iż internetowe strony udostępniające szczegóły ofert sprzedaży nieruchomości umożliwiają ich sortowanie oraz filtrowanie niemal wyłącznie ze względu na ceny nieruchomości. Stąd głównym założeniem prezentowanego opracowania jest udoskonalenie omawianego mechanizmu o możliwość filtrowania ofert nieruchomości ze względu na ich cechy (atrybuty), w tym przeważające w opisie nieruchomości – atrybuty typowo jakościowe.
W opracowaniu algorytm filtrowania opiera się na rozpoznaniu preferencji wyrażonych użytkowników nieruchomościowej strony internetowej oraz metodzie klasyfikacji w postaci metody k-NN. Ze względu na przedmiot badania (nieruchomości) w procesie klasyfikacji do wyznaczenia macierzy odległości wykorzystano uogólnioną miarę odległości GDM. Umożliwia to filtrowanie zbioru ofert nieruchomości z wykorzystaniem miary GDM oraz informacji o ich preferencjach.

***

Retrieval of properties offers with information about preferences

Abstract
The paper presents strengths and failures of data retrieval using on web pages with offers to sell some properties. The main idea of the article is that data on those pages is only retrieval by the price of properties. Therefore the paper presents some concept to refine that action.
For classification some properties author proposes k-nearest neighbors method with Generalized Distance Measure (GDM). Author illustrates presented method on an empirical example.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo