Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Michał Bernardelli, Monika Dędys

Przełącznikowe modele Markowa w analizie synchronizacji cykli koniunkturalnych

Streszczenie
W pracy zbadano możliwość wykorzystania ścieżek Viterbiego do analizy dwuwymiarowych szeregów makroekonomicznych za pomocą przełącznikowych modeli Markowa z czterostanowym ukrytym łańcuchem Markowa. Modelowaniu poddano szeregi indeksów produkcji przemysłowej Polski, Włoch i Niemiec. Do modelowania wykorzystano przełącznikowy model Markowa z dwuwymiarowymi rozkładami normalnymi dla dwóch par gospodarek – Polski i Niemiec oraz Włoch i Niemiec. Dla każdej z par wyznaczono najbardziej prawdopodobną ścieżkę ukrytego łańcucha Markowa i zestawiono ją z analogicznymi ścieżkami otrzymanymi dla szeregów jednowymiarowych i modeli z dwustanowymi ukrytymi łańcuchami Markowa. Wyniki przemawiają za tym, że czterostanowe ścieżki Viterbiego dostarczają znacznie bogatszych informacji o synchronizacji cykli gospodarczych dwóch gospodarek w porównaniu z wnioskami, które można wyciągnąć na podstawie zestawienia ścieżek dwustanowych.

***

Markov switching models in the analysis of business cycle synchronization

Abstract
In this paper the investigation of the possibility of using the Viterbi paths for the analysis of two-dimensional macroeconomic time series has been done. Two-dimensional Gaussian Markov–Switching model with four-state hidden Markov chain was considered. Two pairs of monthly indexes of industrial production were modelled. Industrial production of Italy and Germany was one pair under consideration and industrial production of Poland and Germany was the second one. The most likely sequence of states of the hidden Markov chain was found for each pair. The comparison of that sequence and analogous sequences determined for one-dimensional model with two-state hidden Markov chain was done. The results of comparison suggests that four-state Viterbi path provides more valuable information about business cycle synchronization of two economies, than two separate two-state Viterbi paths.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671