Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Błażej Łyszczarz, Ewelina Nojszewska

Determinanty wydatków na ochronę zdrowia w Europie

Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizę determinant wydatków na ochronę zdrowia w Europie w latach 1995–2010, przy zastosowaniu analizy regresji dla danych panelowych. Wyniki wskazują, że trzy grupy krajów wyodrębnione na podstawie kryterium poziomu rozwoju gospodarczego różnią się pod względem wpływu poszczególnych czynników na poziom wydatków na zdrowie. Wydatki w krajach najbogatszych są determinowane głównie przez poziom technologiczny systemów zdrowotnych, czynnik ten nie jest natomiast istotny w krajach mniej rozwiniętych. Struktura finansowania opieki zdrowotnej jest z kolei istotną determinantą poziomu wydatków tylko w krajach uboższych. Istnieją jednak także podobieństwa między analizowanymi grupami. Wartość elastyczności dochodowej była mniejsza od jedności niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego, natomiast dominacja finansowania podatkowego sprzyjała kontroli kosztów opieki zdrowotnej w każdej z trzech grup państw.

***

Determinants of health care expenditure in Europe

Abstract
The paper is concerned with the analysis of health care expenditures determinants in Europe in the years 1995–2010. The research uses panel data regressions methods. The results show that the three groups of countries distinguished on the basis of economic development differ in magnitude of factors affecting health expenditure level. The expenditure in the group of most developed countries was mainly driven by high technological level of their health systems while this factor was not significant in the less developed economies. The public/private mix of health care financing proved to be significant only in the group of least developed countries. Yet, we also observed some similarities across three investigated groups. The value of income elasticity for health care was below one regardless of the level of economic development. Similarly, a dominance of tax sources in health care financing was favourable for cost containment in each of three groups.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671