Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski

Konwergencja stochastyczna krajów Unii Europejskiej – podejście warunkowe

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony analizie występowania konwergencji stochastycznej krajów Unii Europejskiej do średniej ważonej w grupie krajów UE15. Zostało zbadane występowanie nie tylko konwergencji absolutnej, ale także konwergencji warunkowej. W przypadku analizy konwergencji warunkowej wykorzystano procedurę uśredniania bayesowskiego w celu określenia wpływu poszczególnych czynników wzrostu na faktyczne PKB, a następnie – oczyszczenia szeregów PKB z wpływu tych czynników. Wyniki sugerują, że konwergencja stochastyczna – tak absolutna, jak i względna – występuje w relatywnie nielicznych przypadkach

***

Stochastic Convergence of the European Union Countries: A Conditional Approach

Abstract
The article is devoted to the analysis of the stochastic convergence of the EU countries to the EU15 GDP weighted average. Apart from the relatively common concept of stochastic absolute convergence, the conditional stochastic convergence is considered. In order to check for the latter, the Bayesian averaged model is used so as to attain the influence of the growth factors on the growth processes and in order to eliminate it from the series. The results indicate that only few countries converge stochastically, both in the absolute as well as in the conditional sense.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671