Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Michał Bernardelli

Wykrywanie oszustw w systemie Real Time Bidding – podejście panelowe

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania modelowania ekonometrycznego do wykrywania prób oszustwa w systemie Real Time Bidding. Skuteczność proponowanej metody została zweryfikowana przez symulacje komputerowe. Metoda składa się z dwóch różnych modeli – modelu przeznaczonego do klasyfikacji użytkowników oraz modelu przeznaczonego do odróżniania rzeczywistych stron internetowych od tych specjalnie spreparowanych przez oszustów. Prezentowane modele są ze sobą ściśle powiązane i razem wydają się dość szybkim i efektywnym narzędziem do oddzielenia ludzkiego ruchu internetowego od tego generowanego przez boty.

***

Cheater detection in Real Time Bidding system – panel approach

Abstract
The aim of this paper is to present an econometric model as a key to detect fraud traffic in the Real Time Bidding system. The proposed method was verified by computer simulations. It consists of two different models, one designed for user classification and the second to distinguish actual websites from those specially prepared by cheaters. Presented models depend on each other and together seems to be a quite fast and effective tool to separate online human traffic from artificial one generated by bots.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671