Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Pękała, Andrzej Torój

Wpływ czynników cenowych i niecenowych na konsumpcję tytoniu – analiza danych panelowych

Streszczenie
Rola czynników cenowych i niecenowych w kształtowaniu konsumpcji tytoniu na poziomie zagregowanym została przeanalizowana w ramach modelu panelowego. Wyniki estymacji wykazały, że niektóre czynniki społeczno-ekonomiczne, a także czynniki nieobserwowalne, miały istotny wpływ na rozpowszechnienie konsumpcji tytoniu w 24 krajach OECD objętych próbą. Czynniki niecenowe nie były istotnymi determinantami średniego spożycia tytoniu per capita. Analiza zmiennych interakcyjnych wskazała, że wpływ czynników nieobserwowalnych na rozpowszechnienie konsumpcji tytoniu może być nasilony przez strukturę wieku populacji i poziom aktywności gospodarczej. Realna cena wyrobów tytoniowych była istotnym czynnikiem wpływającym na średnie spożycie tytoniu per capita, ale nie wpływała znacząco na rozpowszechnienie konsumpcji tytoniu.

***

Influence of price and nonprice factors on tobacco consumption – panel data analysis

Abstract
The role of price and nonprice factors in determining tobacco consumption at the aggregate level has been analysed in panel data modelling framework. The estimation results revealed that some socio-economic nonprice factors, as well as unobserved factors, have been significant determinants of the prevalence of tobacco use among 24 OECD countries covered by the sample. However, the nonprice factors have not been important determinants of average tobacco consumption per user. Interaction term analysis indicates that the influence of unobserved factors on tobacco prevalence can be strengthened by population age structure and level of economic activity. The real price of tobacco products has been an important determinant of the average tobacco consumption per user but has not influenced the prevalence of tobacco use in a significant manner.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671