Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Elżbieta Antczak, Karolina Lewandowska-Gwarda

Przestrzenno-czasowa analiza emigracji ludności w wieku produkcyjnym

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja i przestrzenno-czasowa analiza determinant emigracji z Polski ludności w wieku produkcyjnym. Prezentowane w literaturze przedmiotu teorie migracji (m.in. ekonomiczne, socjologiczne, geograficzne) wskazują na konieczność prowadzenia badań nad tymi złożonymi i trudnymi do jednoznacznej oceny procesami. Emigracja ludności w wieku produkcyjnym jest uwarunkowana licznymi czynnikami – od społecznych poprzez polityczne aż po ekonomiczne czy środowiskowe. Realizacja postawionego w opracowaniu celu wymagała implementacji odpowiednich metod badawczych, takich jak ESDA oraz przestrzenne modele panelowe Durbina. Narzędzia te umożliwiły identyfikację zespołu cech determinujących wielkość emigracji ludności, wyrażonej liczbą wymeldowań za granicę z powiatów osób w wieku produkcyjnym. Oceniono również siłę i kierunek wpływu tych czynników na badaną zmienną. Analizy przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dotyczących lat 2008–2014.

***

Spatio-temporal analysis of emigration of working age population

Abstract
Migration theories presented in the literature in the fields of economy, sociology and geography, indicate that migration processes are very complex and not easy to define, estimate and understand; therefore, there is an ongoing need of research in this area. Emigration of working age population is very expensive for a country of origin. It can be caused by a set of factors from social and political, to economic and environmental. The main aim of this article is an identification and spatio-temporal analysis of determinants of working age population emigration from Poland. In order to carry out the set task, appropriate research methods had to be used. Here, the exploratory spatial data analysis instruments and spatial Durbin panel models are applied. These tools allowed to identify variables that determine emigration from Poland. The strength and direction of dependence between variables was also evaluated. The analysis was performed based on the number of working age people who de-registered for residence abroad in Poland’s poviats between 2008 and 2014.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671