Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Sączewska-Piotrowska

Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja czynników zwiększających i zmniejszających szanse wejścia do sfery ubóstwa i wyjścia z niej. W analizie zastosowano modele analizy historii zdarzeń – semiparametryczny model Coxa oraz modele o czasie dyskretnym (logitowy oraz komplementarny logistyczno-logistyczny). W modelach uwzględniono następujące zmienne objaśniające: płeć, wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego, klasę miejscowości zamieszkania, grupę społeczno-ekonomiczną oraz status gospodarstwa domowego na rynku pracy. Analiza została poszerzona o opisową analizę czasu przeżycia w sferze ubóstwa oraz czasu przeżycia poza sferą ubóstwa z wykorzystaniem estymatora Kaplana–Meiera. Prawdopodobieństwo przeżycia w sferze ubóstwa przez długi czas jest mniejsze niż prawdopodobieństwo przeżycia poza tą sferą. Gospodarstwa domowe utrzymujące się z niezarobkowych źródeł są w najgorszej sytuacji ekonomicznej, ponieważ mają małe szanse na wyjście ze sfery ubóstwa oraz duże szanse na wejście do niej.

***

Study of poverty dynamics of households using selected event history analysis models

Abstract
The aim of this paper is to identify factors increasing and decreasing chances to poverty entry and to poverty exit. There are used event history models: semiparametric Cox model and discrete-time models (logit and complementary log-log). In the models there are included covariates: gender, age and education of household’s head, class of locality, socio-economic group and labour force status of the household. The analysis is extended by descriptive analysis of survival time in poverty and out of poverty for all households using Kaplan – Meier estimator. The probability of survival for a long time in poverty is less than in the case of survival out of poverty. Households living on unearned sources are in the worst economic situation, because they have small odds to exit from poverty and high odds to enter to poverty.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671