Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marek Męczarski

Porządki stochastyczne w aspekcie bayesowskim

Streszczenie
Praca stanowi przegląd problematyki porządków stochastycznych w aspekcie bayesowskim, to znaczy stochastycznego uporządkowania rozkładów a posteriori, brzegowych rozkładów obserwacji i rozkładów predyktywnych przy założeniach porządkowych dla rozkładów obserwacji i rozkładów a priori. Podano komentarze na temat znaczenia dla teorii ryzyka i zastosowań aktuarialnych.

***

Stochastic orders in the Bayesian framework

Abstract
We give a review and a cross section of stochastic ordering problems from the Bayesian point of view – the stochastic ordering of posterior distributions, marginal distributions of data and predictive distributions under order assumptions on sampling distributions and prior distributions. The importance for risk theory and application to actuarial problems are commented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671