Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Szymańska

Wpływ liczby klas i reguł przejścia systemu bonus-malus na jego efektywność taryfikacyjną

Streszczenie
Towarzystwa ubezpieczeniowe konkurują między sobą na lokalnych rynkach, a składka ubezpieczeniowa stanowi jeden z elementów tej konkurencji. Można powiedzieć, że w Polsce ubezpieczenia komunikacyjne OC, jako najczęściej zawierane ubezpieczenia, decydują o udziale towarzystwa ubezpieczeniowego w rynku. Jednocześnie jednak od pewnego czasu wynik techniczny w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ujemny. Świadczy to o konieczności zmian w taryfach. Jednym z elementów taryfikacji w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC jest system bonus-malus. W pracy zbadano, jaki wpływ na efektywność taryfikacyjną systemów bonus-malus mają zmiany zasad przejść pomiędzy klasami oraz zwiększenie liczby klas. Do oceny efektywności taryfikacyjnej zastosowano miary stochastyczne, oparte na teorii łańcuchów Markowa.

***

Impact of the number of classes and transition rules of bonus-malus system on its efficiency in tariff setting

Abstract
Insurance companies compete with each other in local markets and the insurance premium is one of the elements of this competition. It is widely believed that in Poland the motor liability insurance is decisive for the participation of the insurance company in the market. On the other hand, the technical result on the civil liability insurance of vehicle owners has been negative for some time. This demonstrates the need for changes in tariffs. One of the elements of ratemaking in civil liability motor insurance is the bonus-malus system. The paper investigates how a change in the rules of transition between classes and the increasing the number of classes impact the efficiency of bonus-malus systems for tariff setting. To assess this efficiency stochastic measures, based on the theory of Markov chains, were applied.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671