Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Gierusz

Charakterystyka i porównanie zasad funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w Wielkiej Brytanii i w Polsce

Streszczenie
Gromadzenie środków na cel emerytalny, a następnie konsumpcja zebranych oszczędności po przejściu na emeryturę to dwie fazy zawierające ryzyko związane z zabezpieczeniem emerytalnym. Funkcjonujące w różnych krajach pracownicze programy emerytalne pozwalają uczestnikom na zarządzanie ryzykiem w jednej lub obu tych fazach. W artykule omówiono i porównano zasady funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii i w Polsce, z uwzględnieniem skali ich rozpowszechnienia i możliwości zarządzania ryzykiem przez uczestników tych programów.

***

Characterisation and comparison of functioning of occupational pension schemes in the United Kingdom and Poland

Abstract
Accumulation of funds for retirement followed by consumption of accumulated savings are the two phases which can be used to characterise retirement risk. Occupational pension schemes allow their members to manage risk in one or both phases. This article presents and compares the functioning of occupational pension schemes in the United Kingdom and Poland, taking into account the prevalence of such schemes and opportunities for members to manage risk before and after retirement.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671