Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Łukasz Goczek

Jakość regulacji i reformy w krajach postkomunistycznych

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie na gruncie empirycznym zależności pomiędzy jakością regulacji a dotychczasowymi reformami gospodarczymi prowadzonymi w krajach postkomunistycznych. W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego na próbie 29 krajów poddanych transformacji ustrojowej w latach 1996–2013. Badanie to zostało wykonane przy pomocy uogólnionej metody momentów na różnicach i poziomach. Udowodniono w ten sposób, że spośród reform gospodarczych na jakość regulacji największy wpływ mają reformy zmierzające do prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Potwierdza to wnioski z teorii wyboru publicznego, sugerując, że sprywatyzowane duże przedsiębiorstwa działały jako skuteczniejsi lobbyści niż przedsiębiorstwa państwowe, których interesem było zaprzestanie reform. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy reformami politycznymi (w zakresie wolności politycznej oraz praw obywatelskich), zmierzającymi do zapewnienia społeczeństwu wpływu na kształt reform, a ich skutkami dla jakości regulacji.

***

Regulatory quality and reforms in post­-communist countries

Abstract
The article concerns the difficulties that may arise during the implementation of regulatory reforms using the example of the transformation of post-communist economies. Its aim is to investigate empirically the relationship between the quality of existing regulations and economic reforms carried out in these countries. The article presents the results of an empirical study on a sample of 29 countries undergoing political transformation in the years 1996–2013. The results indicate that the economic reforms have a significant impact on the regulatory quality. There was no significant relationship between political reform and regulatory quality (in terms of political freedom and civil rights).

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671