Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Oliwia Szczupska

Własności normatywne głosowania aprobującego - podejście eksperymentalne

Streszczenie
W pracy przeanalizowano zasady rozszerzania preferencji na pojedynczych kandydatach do preferencji na zbiorach kandydatów w kontekście głosowania aprobującego. W głosowaniu aprobującym głosujący oddaje głos na dowolną liczbę kandydatów i ten/ci z największą liczbą głosów zwycięża. O głosującym powiemy, że głosuje szczerze jeśli preferuje wszystkich zaaprobowanych przez siebie kandydatów nad wszystkich niezaaprobowanych. W teorii istnieją pewne założenia dotyczące wspomnianych zasad rozszerzania preferencji, których spełnienie gwarantuje brak motywacji do głosowania strategicznego. Natomiast, jak pokazano w artykule, dane empiryczne wskazują, że nawet najbardziej podstawowe z tych proponowanych w literaturze zasad są empirycznie potwierdzone jedynie dla niewielkiego odsetka pośród badanej grupy.

***

Normative Properties of Approval Voting - an Experimental Approach

Abstract
This paper analyzes the principles by which voters extend their preferences over individual candidates to preferences over sets of candidates in the context of approval voting. Under a system of approval voting, a voter is allowed to vote for as many candidates as he wishes and the candidate(s) with the most approval votes wins. We say that a voter has voted sincerely if he prefers all approved above all non-approved candidates. There are certain assumptions regarding the principles of preference extension under which approval voting will never give a voter an incentive to vote insincerely. However, as presented in this paper, the experimental data show that even the most basic principles put forward in the literature are empirically demonstrated for only limited proportion among the examined groups.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671