Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Aleksandra Majchrowska, Sylwia Roszkowska

Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski

Streszczenie
W opracowaniu dokonano reestymacji parametrów równania opisującego zależności pomiędzy umiejętnościami i kwalifikacjami pracowników a ich wynagrodzeniem w gospodarce polskiej. Punktem wyjścia prowadzonych analiz jest równanie płac Mincera z modyfikacjami uwzględniającymi nieliniowości w zależnościach między poziomem płac i poziomem umiejętności. Głównym celem opracowania jest analiza nierówności płacowych w Polsce według grup zawodowych w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Określony został również wpływ edukacji formalnej i doświadczenia zawodowego na rozkład płac w Polsce, a także oszacowano zmiany stóp zwrotu z obu rodzajów edukacji w Polsce w analizowanym okresie dla różnych grup zawodowych w czasie. Analizy są prowadzone w przekroju średnich (trzycyfrowych) grup zawodowych w latach 2001–2010. Analizy przedstawione w niniejszym opracowaniu potwierdzają, że zarówno edukacja formalna, jak i szkolenia w pracy mają znaczny wpływ na wysokość wynagrodzeń w Polsce. Obserwuje się statystycznie istotną zależność liniową pomiędzy płacami i poziomem wykształcenia formalnego oraz nieliniową między płacami i doświadczeniem zawodowym. Ponadto, przeprowadzone analizy wskazują na znaczące zmiany w stopach zwrotu z obu rodzajów edukacji w czasie. Stopy zwrotu z kształcenia w trakcie życia zawodowego są istotnie zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi. Najwyższe uzyskują osoby pracujące w zawodach wymagających specjalistycznych wyższych oraz technicznych kwalifikacji. Najmniejsze stopy zwrotu w trakcie życia zawodowego uzyskują osoby pracujące w zawodach wymagających ogólnych kwalifikacji. Szacunki pokazują ponadto wzrost tych różnic w analizowanym okresie.

***

Do education and working experience play a role? The results of Mincer’s equation for Poland

Abstract
The aim of the paper is the empirical verification of the Mincer equation for Poland based on the Structure of Wages and Salaries by Occupation data. The analyses of relation between wages and education and experience were undertaken on the three-digit occupational level in 2004–2010. The results indicate that individual’s pay increase with increasing education level and job experience however the impact of both variables is non-linear. Moreover in case of occupations where individuals have to increase qualifications at work the salaries increase with job experience but only to some point. The lowest wages were received by persons with general secondary education and by persons with basic skills. No need for improving skills during their working life translates into a very small increase in the remuneration of those employees with increasing seniority.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671