Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Łukasz Goczek

Regulacje, wolność gospodarcza i wzrost gospodarczy

Streszczenie
W artykule zaprezentowano przegląd literatury na temat wpływu zmiennych stosowanych w analizie wzrostu gospodarczego, szczególnie skupiając się na roli regulacji i szerzej - wolności gospodarczej we wzroście gospodarczym. Następnie przeprowadzono badanie empiryczne czynników wzrostu gospodarczego dla zobrazowania dotychczasowych zależności pomiędzy regulacjami a wzrostem gospodarczym. Podejście to polega na regresji tempa wzrostu produkcji przy pomocy szerokiego zestawu zmiennych objaśniających odnoszących się do przedmiotu zainteresowania oraz zestawu zmiennych kontrolnych. Badanie to zostało wykonane za pomocą uogólnionej metody momentów na różnicach i poziomach w próbie przekrojowo-czasowej krajów świata. Przy użyciu tej metody możliwe jest dowiedzenie, że kraje o wyższym i najniższym poziomie regulacji wykazują niższą stopę wzrostu gospodarczego. Następnie zaprezentowano wnioski w kontekście wynikającej z przeprowadzonych badań optymalności średniego poziomu regulacji.

***

Regulation, economic freedom, and economic growth

Abstract
The paper presents a review of the literature on the impact of the variables used in the analysis of economic growth, focusing on the role of regulation in economic growth. Then, an empirical study was conducted in the tradition of factors of growth to illustrate the relationship between regulation and economic growth. The approach entails the regression of output growth on a comprehensive set of explanatory variables relating to the object of interest and a set of control variables. The study was performed using System GMM method. Using this method it is possible to argue that countries with higher levels of regulation have a lower rate of economic growth.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671