Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karolina Lewandowska-Gwarda

Migracje zagraniczne w Polsce - analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR

Streszczenie
W opracowaniu zaprezentowano przestrzenno-czasową analizę migracji zagranicznych w Polsce. Badanie przeprowadzono na danych statystycznych dotyczących powiatów w latach 2007–2011. W analizie danych panelowych wykorzystano wielorównaniowy model regresji przestrzennej o równaniach pozornie niezależnych (Spatial Seemingly Unrelated Regression). Model ten umożliwił ocenę wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych na kształtowanie się migracji zagranicznych oraz uwzględnienie aspektów przestrzennych w postaci sąsiedztwa badanych obszarów. Ponadto, zaprezentowano podstawy metodologiczne budowy i estymacji przestrzennego modelu SUR jako narzędzia efektywnej analizy danych panelowych.

***

Immigration and emigration in Poland - analysis with the usage of spatial SUR model

Abstract
The aim of this paper is to present results of spatio-temporal analysis of migration (immigration and emigration) in Poland. This analysis was done on “poviat” level in 2007–2011. Spatial Seemingly Unrelated Regression was used to describe the migration in relation to selected economic variables. The model also allows incorporation of spatial interactions between variables into the analysis. Moreover, this paper presents construction and estimation methods of spatial SUR models as a tool that enables effective analysis of panel data.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671