Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Kupczak, Tomasz Turek

Bariery wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w działach administracji wyższej uczelni publicznej

***

Barriers to implementation of integrated management information systems in administration departments of public university

Abstract
Public universities, just like companies, use management information systems. The process of implementation of management information systems in universities is however different. It is caused by specific character of management and functioning of universities. This article describes the most critical barriers to implementation of such systems. A good example of such implementation is a project realized on Częstochowa University of Technology.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671