Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Agnieszka Pleśniak

Oszczędzanie na starość w świetle danych Europejskiego Sondażu Społecznego - Polska na tle innych krajów

Streszczenie
W Polsce niewiele osób oszczędza w celu zabezpieczenia własnej starości, na co wskazują zarówno badania przeprowadzone w Polsce jak i porównania międzynarodowe. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie czy niski odsetek oszczędzających na starość w Polsce można tłumaczyć warunkami panującymi w Polsce (poziom zamożności, system emerytalny) oraz oczekiwaniami wobec roli państwa w zapewnieniu zabezpieczenia emerytalnego.
W pierwszej części opracowania zachowania i opinie były analizowane na poziomie krajowym. W drugiej części przeprowadzono analizę na poziomie indywidualnym w celu identyfikacji czynników wpływających na prawdopodobieństwo partycypacji w oszczędzaniu w poszczególnych krajach oraz (z uwagi na ryzyko popełnienia błędu ekologicznego) weryfikacji związków analizowanych na poziomie krajowym.
Przekonanie, że państwo powinno być w głównej mierze odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniego standardu życia na starość zmniejsza szansę na oszczędzanie na starość, zaś skłonność do planowania przyszłości szansę tę zwiększa, przy założeniu pozostałych warunków niezmienionych. Z kolei obawa, że dochody na starość będą niewystarczające by pokryć wydatki tylko w czterech krajach przekłada się na oszczędzanie na starość. Jest to ważny wniosek z punktu kształtowania polityki społecznej, gdyż sama świadomość, tego, że dochody na starość będą zbyt niskie nie wystarczy by podjąć działania skierowane na zabezpieczenie własnej starości.

***Abstract
Small proportion of people in Poland have been saving for old age according to Polish as well as international surveys. The aim of this paper is to answer the question if the participation in saving for old age is lower than in other countries providing conditions (as well-being, pension system), and expectations about the role of the state in providing people adequate living standard when old.
In the first part of the paper the behaviors and opinions about old age provision were analyzed on the country level. In the second part analysis on individual level was conducted in order to identify the factors, that influence the probability of saving for old age in analyzed countries, and (due to risk of ecological fallacy) to verify if relationships observed for countries hold for individuals.
The belief that the state should be responsible for providing people adequate living standard when old reduces the chance of saving for old age, and propensity for planning for future increases the chance of saving for old age, other things being equal.
Moreover worry that income in old age will not be adequate to cover expenses don't have impact on saving for old age. This finding is important for social policy design, because the awareness that income in old age would be short is not sufficient to take action to provide for old age.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671