Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Pawłowska

Determinanty dynamiki kredytów bankowych w krajach UE-15 i CEE-11 po globalnym kryzysie finansowym

Streszczenie
Celem tego artykułu jest zbadanie różnic w determinantach wzrostu kredytów bankowych między 11 krajami Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Polską, Słowacją, Słowenią, Rumunią) oraz 15 wybranymi krajami Unii Europejskiej (Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Francją, Grecją, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Luksemburgiem, Niemcami, Portugalią, Szwecją, Anglią) po globalnym kryzysie finansowym z 2008 r. Do analizy wykorzystano roczne dane indywidualne z banków z bazy danych BankSope Orbis oraz dane makroekonomiczne dotyczące wzrostu PKB z Europejskiego Banku Centralnego. Dane panelowe obejmują lata 2011–2016 i dotyczą banków komercyjnych i banków spółdzielczych w państwach UE. Wykorzystując w niniejszym opracowaniu metodę regresji panelowej (fe), wykazano różnice w determinantach wzrostu kredytów dla dwóch grup państw po globalnym kryzysie finansowym.

***

The determinants of growth in bank loans in the EU-15 and the CEE-11 after the global financial crisis

Abstract
The aim of this research is to investigate the issue of asymmetry of the credit market determinants of bank loans between the CEE-11 countries (Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia, Rumania) and the other countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Italy, Spain, the Netherlands, Ireland, Luxembourg, Germany, Portugal, Sweden, the United Kingdom) after the global financial crisis (GFC) of 2008. For the analysis, we used annual bank-level data which is collected from the BankSope Orbis database and macroeconomic data on GDP growth from the European Central Bank. The panel data covers the period 2011–2016 and regards commercial banks and savings banks that operated in the EU countries. Using the methodology of panel regression (fe), this study finds differences in the determinants of growth in loans for two groups of countries after the global financial crisis.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671