Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Sabina Szymczak

Fragmentaryzacja produkcji a zatrudnienie. Analiza na poziomie kraj–sektor z wykorzystaniem danych z WIOD 2016

Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę wpływu fragmentaryzacji produkcji na poziom zatrudnienia. Do tego celu została wykorzystana najnowsza wersja bazy danych WIOD (2016) oraz miara fragmentaryzacji, którą zaproponowali M. P. Timmer, B. Los, R. Stehrer i G. J. de Vries i która pozwala na uwzględnienie importów potrzebnych na wszystkich poprzednich etapach produkcji. Analizę przeprowadzono na poziomie kraj–sektor dla 56 sektorów i 41 krajów w okresie 2000–2014. Wykorzystany model jest oparty na rozszerzonej funkcji popytu na pracę. Uzyskane wyniki pokazują, że w przypadku części analizowanych krajów i sektorów możemy obserwować istotny negatywny wpływ rosnącej fragmentaryzacji na zmiany poziomu zatrudnienia.

***

Production fragmentation and employment. Country-industry level analysis based on WIOD 2016

Abstract
The aim of this research is to reanalyse the possible impact of production fragmentation on employment using the newest world input-output database (WIOD) release (2016) and recently proposed by Timmer, Los, Stehrer and de Vries measure of production fragmentation which traces the imports needed in all stages of production. This study is provided on country-industry level for 56 industries and 41 countries for the years 2000–2014. The estimated model is based on augmented labour demand function. Our empirical results show that certain countries and sectors can in fact feel the negative impact of increasing production fragmentation on labour demand.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671