Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dorota Skała

Udział akcjonariuszy a wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej

Streszczenie
W pracy przeanalizowano proces wykorzystywania odpisów na należności zagrożone w celu wygładzania dochodów banków w kontekście struktur ładu korporacyjnego. W pracy wykorzystano dane finansowe i dane dotyczące struktury akcjonariatu dla ponad 200 banków Europy Centralnej w okresie 2003–2014 i wykazano, że ład korporacyjny ma znaczenie dla polityki tworzenia odpisów. Wyniki pokazują w szczególności, że banki z głównym akcjonariuszem, który jest całościowym właścicielem, chętniej angażują się w wygładzanie dochodów niż pozostałe banki. Sam fakt posiadania jednego dużego akcjonariusza nie jest dla banków wystarczającym bodźcem do wygładzania dochodów. Po przekroczeniu granicy pełnego pakietu własności proces wygładzania dochodów jest intensywniejszy. Wyniki badania mają istotne znaczenie dla polityki gospodarczej, szczególnie w takich regionach jak Europa Centralna, gdzie większościowe i pełne pakiety udziałów stanowią dominującą strukturę własności w systemach bankowych.

***

Shareholder power and income smoothing in Central European banks

Abstract
We study the process of using loan loss provisions to smooth bank net income in the context of corporate governance structures. Using financial and shareholder data for above 200 banks from Central Europe in the period 2003–2014, we confirm that corporate governance matters for loan loss provision policy. In particular, we find that banks where the primary shareholder is a full owner are more prone to engage in income smoothing than their peers. The mere fact of having one primary shareholder does not provide sufficient incentives for banks to smooth earnings. Once the shareholder stake exceeds the full ownership benchmark, the smoothing process intensifies. Our results have significant policy implications, especially in regions such as Central Europe, where majority and full ownership are a prevailing corporate governance structure in banking systems.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671