Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz M. Napiórkowski

Rola wsparcia publicznego w stymulowaniu innowacyjności – analiza przypadku programów "Siódmego programu ramowego"

Streszczenie
Celem omawianego badania jest analiza wpływu polityki innowacyjnej implementowanej w ramach „Siódmego programu ramowego” (FP7) na poziom innowacyjności w Unii Europejskiej. Hipoteza badawcza brzmi: każdy z 23 indywidualnych programów wliczanych do inicjatywy miał statystycznie istotny wpływ na poziom innowacyjności w UE. Aplikacje patentowe per capita służą jako zmienna zależna w modelu, w którym zmiennymi zależnymi są wyłonione na podstawie przeglądu literatury publiczne i prywatne wydatki na działalność B+R oraz zasób siły roboczej, a także budżety indywidualnych programów FP7. Sam model przyjmuje formę funkcji produkcji. Również na podstawie literatury zastosowano 3- i 2?letnie opóźnienie pomiędzy zmianą w zmiennej niezależnej a zmianą w zmiennej zależnej. Parametry modelu zostały oszacowane MNK ze stałymi efektami przekrojowymi, które pozwalają na kontrolowanie heterogeniczności pomiędzy przekrojami. Wyniki oszacowania pokazują, że większość z analizowanych programów nie przekłada się pozytywnie na poziom innowacyjności. Postawiono hipotezę, że wyniki te są pochodną projektów poszczególnych programów lub nieosiągnięcia przez te projekty w badanym okresie wymaganej masy krytycznej. Autor podaje również wnioski dotyczące wrażliwości wyników oraz implikacje dla ewaluacji przyszłych programów podobnych do FP7.

***

Role of public support for innovativeness: Case study of the elements of the Seventh Framework Program

Abstract
Public support for innovativeness, understood as a translation of innovation policies into actions, has been the subject of many studies; not all of them supporting its validity. The aim of this research is to evaluate the impact of selected elements of the Seventh Framework Program on innovativeness of the European Union. The research hypothesis states that each of the listed programs has a positive and a statistically significant impact on innovativeness within the EU. With the use of budget (panel) data serving as proxies for public innovation policy tied to each of the examined commitments, the innovation production function has been used to test the impact of the said policies on innovativeness as measured by a patent applications per capita; allowing for a 3- and a 2?year delay between the impulse and a response. The results are mixed as some of the studied areas of FP7 have a positive, some negative and some no statistically significant impact on innovation output of the European Union. It is hypothesized that the unconventional results can be explained by policy designs, e.g. a significant critical mass requirement, which are translated into recommendations for further innovation policy evaluation.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671