Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Bernardelli

Metoda ustalania norm klasyfikacyjnych na klasy sportowe w konkurencjach lekkoatletycznych

Streszczenie
W artykule przedstawiono propozycję metody ustalania norm klasyfikacyjnych na klasy sportowe w konkurencjach lekkoatletycznych, która odzwierciedla specyfikę każdej konkurencji, jakość wyników z ostatnich lat oraz ogólnie pojętą konkurencyjność na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim dostosowuje ocenę poziomu sportowego do polskich realiów. Procedura bazuje na kwantylach rozkładu prawdopodobieństwa dopasowanego do danych historycznych pochodzących z Europy, świata oraz Polski. Pełna parametryzowalność procedury pozwala na zachowanie niezbędnej równowagi pomiędzy jakością uzyskiwanych wyników sportowych a uchwyceniem aktualnego poziomu sportowego w konkretnej konkurencji. Potencjał metody został zaprezentowany na podstawie wyników zawodów sportowych z lat 2012–2017 w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych: biegu na 800 m, biegu maratońskim oraz pchnięciu kulą. Wyznaczone progi sportowe porównano z aktualnie obowiązującymi normami.

***

The method of determining classification standards for sports classes in athletics competitions

Abstract
In this article, the proposition of the method of determining classification standards for sports classes in athletics competitions is given. The method reflects the specificity of each competition, the quality of results in recent years, the overall international competitiveness, and above all adjusts the assessment of sports level to Polish realities. The procedure is based on quantiles of probability distribution matched to historical data from Europe, the world, and Poland. The full parametrisability of the procedure allows maintaing the balance between the quality of the achieved sports results and capturing the current sports level of athletes in a particular competition. The potential of the method was presented on the basis of the results from 2012–2017 from the selected athletic competition: the 800 m run, the marathon run and the shot put. Designated thresholds corresponding to the classification standards were compared with the currently used norms in athletics.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671