Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Pawłowska

Wpływ zagranicznych banków macierzystych na rentowność ich filii i oddziałów w Polsce podczas kryzysu finansowego

Streszczenie
Celem badania było sprawdzenie czy podczas globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, sytuacja ekonomiczna banków matek miała wpływ na rentowności ich filii w Polsce. Wyniki empiryczne oparte na danych panelowych, zawierających zarówno dane na poziomie mikro, jak i makro, z wykorzystaniem Uogólnionej Metody Momentów, wykazały różnice w determinantach wyników pomiędzy zagranicznymi bankami zależnymi i oddziałami zagranicznych instytucji kredytowych. Ponadto w niniejszym artykule stwierdzono dodatnią korelację między sytuacja ekonomiczną banków macierzystych, a rentownością ich podmiotów powiązanych w Polsce, głównie podczas globalnego kryzysu finansowego.

***

Impact of foreign parent banks on the profitability of their subsidiaries and branches in Poland during the financial crisis

Abstract
The study examines the impact of foreign capital on the profitability of banks in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis. Empirical results based on panel data sets containing both micro-level and macro-level data found the evidence of differences of determinates of the performance between foreign subsidiaries and foreign institutions branches. Furthermore, this paper found a positive correlation between the context of parent banks and the profitability of their affiliates mainly during the Global Financial Crisis.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671