Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Aleksandra Parteka, Sabina Szymczak, Joanna Wolszczak-Derlacz

Zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami a heterogeniczność umiejętności pracowników w Polsce (2005–2014) – analiza na podstawie regresji kwantylowej z wykorzystaniem mikrodanych z EU-SILC

Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę wielkości i ewolucji różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce w latach 2005–2014. W analizie wykorzystano mikrodane z bazy EU-SILC. Zróżnicowanie płac jest badane na podstawie regresji kwantylowej. Wykazano, że luka płacowa nie jest stała wzdłuż rozkładu wynagrodzeń i jest powiązana z umiejętnościami/kwalifikacjami pracowników. Dodatkowo za pomocą dekompozycji pokazano, że czynnik dyskryminacyjny (niewyjaśniona luka płacowa) jest najwyższy w górnych częściach rozkładu. Wyniki wskazują na powolny spadek dyskryminacyjnego składnika luki płacowej w analizowanym okresie, ale tylko w odniesieniu do dolnych części rozkładu płac.

***

Gender Wage Gap Convergence and Skills Heterogeneity in Poland (2005–2014) – Quantile Regression Analysis Based on Microdata from EU SILC

Abstract
In this article we quantify the magnitude and evolution of gender wage differentials in Poland over the years 2005–2014 using microlevel data from EU-SILC database (Statistics on Income and Living Conditions). It the study gender wage gap is examined through quantile regression analysis. It is shown that the gender wage gap varies along the wage distribution with workers’ skills heterogeneity playing a role. Additionally, the decomposition technique reveals that the unexplained wage gap is highest for the top of the distribution. Finally, the results suggest a slow decrease in discriminatory component of the wage gap –only for the bottom of the wage distribution.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671