Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Cieślik

Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce: Czy integracja europejska ma znaczenie?

Streszczenie
W niniejszym artykule badane są empirycznie determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce pochodzących z krajów Unii Europejskiej w okresie 1990–2014 przy użyciu modelu dwumianowego ujemnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polska przyciąga zarówno poziome jak i pionowe BIZ motywowane odpowiednio dostępem do rynku oraz chęcią redukcji kosztów. Ponadto, z przeprowadzonych badań wynika, że integracja europejska miała pozytywny wpływ na BIZ w Polsce pochodzące z krajów członkowskich UE.

***

Determinants of foreign direct investment in Poland:does European integration matter?

Abstract
In this paper we study empirically the determinants of foreign direct investment in Poland coming from the EU countries over the period 1990–2014 using the negative binomial model. We find that Poland attract both horizontal and vertical FDI motivated by the market access and reduction cost motives, respectively. In addition, we find that European integration had a positive effect on FDI from EU member countries into Poland.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671