Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Brodzicki

Rola otwartości we wzroście gospodarczym regionów. Studium przypadku polskich i hiszpańskich regionów NUTS-2

Streszczenie
Przy wykorzystaniu metod estymacji modeli panelowych w artykule szacujemy empiryczny model wzrostu polskich i hiszpańskich regionów poziomu NUTS-2, dwóch europejskich gospodarek o zbliżonej wielkości, niskim początkowym poziomie rozwoju, a jednocześnie głównych beneficjentów funduszy strukturalnych UE. Analizę przeprowadzono dla 16 województw Polski i 19 prowincji i wspólnot autonomicznych poziomu NUTS-2 Hiszpanii w latach 2000–2014. W połączonej grupie regionów obserwujemy wyraźną beta-konwergencję rozwojową i sigma-konwergencję, podczas gdy analizy w obrębie krajów wskazują na dywergencję rozwojową. Szczególnym celem artykułu jest zbadanie wpływu szeroko definiowanej otwartości na proces rozwoju regionalnego. Wstępna analiza przyczynowości między kluczowymi zmiennymi wskazuje na występowanie zależności dwukierunkowej. W kolejnym kroku szacujemy dynamiczny model panelowy za pomocą dwustopniowego estymatora uogólnionej metody momentów ze względu na niestacjonarny charakter kluczowych zmiennych. W procesie estymacji uwzględniamy potencjalne interakcje otwartości z regionalnymi zasobami kapitału ludzkiego oraz innymi ważnymi determinantami postulowanymi przez modele teoretyczne. Uzyskane wyniki są zgodne z podstawowymi postulatami teoretycznymi.

***

The Role of Openness in Regional Economic Growth. The Case of Polish and Spanish NUTS-2 Regions

Abstract
With the use panel data techniques, we estimate an empirical growth model for Polish and Spanish NUTS-2 regions – two similar-in-size European economies with the inferior initial level of development and at the same time major recipients of EU structural funds. The analysis is carried out for 16 Polish voivodeships and 19 NUTS-2 level municipalities, provinces and autonomous communities observed over the period 2000–2014. Within the joined group of regions, we observe a clear beta-absolute and sigma-convergence. Within countries, the evidence points to divergence. The level of regional sigma convergence is similar. Of particular interest to us is the assessment of the role of broadly defined economic openness in the process of regional economic growth. The initial analysis points to the bidirectional relationship. We then estimate a dynamic panel data model with the use of GMM due to non-stationary nature of the key variables. We control for potential interactions of openness with regional human capital endowments as well as other major determinants postulated by theoretical models. The obtained results are in line with theoretical predictions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671