Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski

Konwergencja cykliczna i dochodowa krajów UE: identyfikacja punktów zwrotnych z użyciem ukrytych modeli Markowa

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja punktów zwrotnych w ścieżkach wzrostu gospodarczego krajów Unii Europejskiej na podstawie ukrytych modeli Markowa. Uzyskane tą metodą punkty zwrotne są następnie wprowadzone jako załamania strukturalne do modelu konwergencji typu ?. Ujęcie łączy analizę zbieżności cyklicznej i dochodowej. Kwartalny szereg czasowy PKB dla całej grupy UE28 ma dwa punkty zwrotne (w latach 2008 i 2013). Hipoteza o konwergencji ? została pozytywnie zweryfikowana, ale okazało się, że zbieżność ? zachodziła w różnym tempie między punktami zwrotnymi. Najwolniejsza była w podokresie 2008–2012, czyli w trakcie globalnego kryzysu.

***

Cycle and Income-Level Convergence in the EU Countries: An Identification of Turning Points Based on the Hidden Markov Models

Abstract
This paper aims to identify turning points in the economic growth paths of the European Union countries on the basis of the Hidden Markov Models. These turning points are then introduced as structural breaks in the ?-convergence model. Such an approach combines the analysis of cyclical and income-level convergence. Quarterly GDP time series for the whole EU28 group has two turning points (in 2008 and 2013). The hypothesis about the ?-convergence was successfully verified, but the ?-convergence process had a different pace between the turning points, being the slowest (or not even existing) one in the 2008–2012 subperiod, i.e. during the global crisis.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671