Zeszyt 47/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Bernardelli

Predykcja godzinowego wolumenu ruchu internetowego w systemie RTB – podejście panelowe

Streszczenie
Celem tego artykułu jest przedstawienie metody pozwalającej na kontrolę kosztów w systemie RTB, związanych z ruchem zapytań internetowych. Godzinowe limity wydatków są wyznaczane na podstawie historycznych danych. Takie podejście pozwala na rozłożenie kosztów na cały dzień, zamiast wydawania ich od razu na początku dnia. W celu poprawienia dokładności proponowana metoda uwzględnia panelowy model ekonometryczny, w którym godziny są panelami. Wyniki są oceniane na podstawie testów porównawczych pomiędzy modelem panelowym (model z efektami stałymi) i modelem opartym o szereg czasowy (estymator metody najmniejszych kwadratów). Okazuje się, że w większości przypadków metoda panelowa daje dokładniejsze prognozy.

***

Predicting Hourly Internet Traffic in the RTB System – Panel Approach

Abstract
The aim of this article is to provide a method allowing to control the costs in the real time bidding system related with the bid request traffic. Hourly limits of expenses are predicted based on the historical data. This approach allows to diversify the costs through the whole day, instead spending them immediately at the beginning of the day. To improve the accuracy, a proposed method includes a panel econometric model, where hours are panels. Results are evaluated on the basis of off-line comparison tests between the panel (fixed effects estimator) and non-panel model (ordinary least squares estimator). It turns out, that in most cases the panel method gives more accurate predictions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 47

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671