Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Aleksandra Kordalska, Joanna Wolszczak-Derlacz, Aleksandra Parteka

Globalne łańcuchy wartości a wzrost produktywności – ujęcie międzynarodowe

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu zaangażowania w globalne łańcuchy wartości (GŁW) na wzrost produktywności. Badanie obejmuje perspektywę międzynarodową – w tym celu są wykorzystane dane panelowe dotyczące 40 krajów, 20 sektorów (13 sektorów przemysłu przetwórczego oraz siedmiu sektorów usługowych) i lat 1995–2011. Wyniki estymacji sugerują występowanie pozytywnego wpływu pomiędzy wzrostem TFP a zaangażowaniem sektorów w GŁW (mierzonym jako udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie). W szczególności efekt ten jest widoczny w ramach przemysłu przetwórczego. Rezultaty są odporne na zmiany sposobu pomiaru wzrostu produktywności.

***

Global value chains and productivity gains: a cross-country analysis

Abstract
The main aim of this article is to assess the implications of involvement in global value chains (GVC) on sectoral productivity growth from the international perspective. Our panel data analysis covers 40 countries, 20 industries (13 manufacturing and 7 services sectors) in the period 1995–2011. Estimation results suggest that there is a positive link between TFP growth and the involvement of sectors in global value chains (measured as a share of foreign value added in exports). In particular, positive impact of foreign value added on TFP growth takes place mainly in manufacturing sectors. The results are robust to changes in productivity growth measurement.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671