Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Otto, Marian Wiśniewski

Mechanizm rynku emerytur kapitałowych ze środków gromadzonych w OFE

Streszczenie
Chociaż kapitałowa część polskiego system emerytalnego istnieje od 1999 roku, wciąż nie zapadły ostateczne decyzje dotyczące fazy wypłat świadczeń. Przedstawiony w tym artykule projekt zakłada, iż wypłaty realizowane będą przez Fundusze Emerytur Kapitałowych, zarządzane najpewniej przez istniejące Powszechne Towarzystwa Emerytalne, które jak dotąd obsługują niemal wyłącznie fazę akumulacji, a wypłaty tzw. kapitałowych emerytur okresowych stanowią margines ich działalności.
Nasz projekt zakłada, iż zarówno ryzyko długowieczności, jak i ryzyko finansowe podlega podziałowi pomiędzy dostawcę świadczeń a emerytów. Początkowy wymiar emerytury jest ustalany w identyczny sposób jak w I filarze systemu emerytalnego. Doroczne indeksacje świadczeń opierają się na łącznym efekcie zwrotu z inwestycji funduszu oraz odchyleń, jakie zachodzą pomiędzy śmiertelnością zakładaną na początku roku a śmiertelnością zrealizowaną w ciągu roku. Ryzyko z tym związane redukowane jest poprzez mechanizm rachunku buforowego, który absorbuje dużą część wahań stóp zwrotu z inwestycji i śmiertelności.
Projekt wprowadza mechanizm wspólnego rozliczania efektów śmiertelności przez wszystkie działające Fundusze Emerytur Kapitałowych. Dzięki temu znika interes zarządzających w pozyskaniu klientów o ponadprzeciętnej śmiertelności, co radykalnie usuwa problem negatywnej selekcji.
Oba innowacyjne rozwiązania - mechanizm rachunku buforowego oraz mechanizm wspólnego rozliczania śmiertelności - są dla efektywnego funkcjonowania fazy wypłat kluczowe. Konsekwencje ich wprowadzenia są więc w artykule szczegółowo analizowane.

***

Designing the Payoff Phase in the Framework of Open Pension Schemes

Abstract
Fully funded part of the Polish system exists already since 1999 pension reform, but payoff modes are still under debate. Our project assumes that benefits are paid by life annuity funds, possibly managed by existing Pension Societies. So far the Pension Societies are dedicated exclusively to service the accumulation phase of the Polish pension system by managing Open Pension Funds.
Our project assumes that both investment risk and longevity risk are shared between Pension Society and annuitants. The initial level of payoffs are set conservatively, and their annual indexation depends on investment returns and longevity improvements. However, risk is substantially reduced through a buffering fund that absorbs a substantial part of volatility of investment returns and observed deviations of realized mortality from projected mortality. The mechanism of the buffering fund is an important element of the project and is presented in detail.
Another novel solution is a mechanism of clearing of mortality effects between annuity providers. The clearing mechanism removes interest of annuity providers in attracting clients with shorter life expectation, and thus is a radical remedy against adverse selection. This is also presented in detail.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671