Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ewa Dylewska, Maria Purificación Galindo Villardón

Wnioski z analizy głównych składowych dla modelu Lee-Cartera - populacja Polski i Hiszpanii

Streszczenie
Model Lee-Cartera jest obecnie szeroko stosowany w prognozowaniu śmiertelności oraz tworzeniu dynamicznych tablic trwania życia. Podstawową postać modelu Lee-Cartera można rozumieć jako model analizy głównych składowych (ang. Principal Component Analysis) ograniczony do pierwszej składowej. Stosowanie modelu uproszczonego wymaga jednak sprawdzenia, czy model w wystarczającym stopniu opisuje zmienność danych dla danej populacji, a także jaką część zmienności wyjaśniłyby kolejne składowe modelu. Artykuł przedstawia wnioski dotyczące zastosowania metody głównych składowych do analizy centralnego natężenia umieralności m(x, t) populacji kobiet i mężczyzn w Polsce, a także w celach porównawczych - w Hiszpanii.

***

Implications of Principal Component Analysis for Lee-Carter model - population of Poland and Spain

Abstract
Lee-Carter model is currently widely used in mortality forecasting and construction of dynamic life tables. Basic Lee-Carter model can be understood as Principal Component Analysis model with only one – first component. Using basic model formula requires verification what part of total variability is captured and also defining what part of variability would be explained by additional components. The article presents conclusions regarding application of Principal Component Analysis to data about central death rate m(x, t) of population of males and females in Poland and additionally in Spain, for the purpose of comparison.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 31

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671