Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Hanna Dudek

Subiektywne postrzeganie sytuacji dochodowej - mikroekonometryczna analiza danych panelowych

Streszczenie
Głównym celem pracy jest analiza determinant subiektywnego postrzegania sytuacji materialnej w Polsce. Oprócz typowych cech wyjaśniających to zjawisko, takich jak wiek, płeć czy wykształcenie, uwzględniono także sytuację dochodową w ujęciu relatywnym. Do analizy wykorzystano dane z badania panelowego Diagnoza społeczna 2011 - warunki i jakość życia Polaków. W analizie subiektywnej percepcji objaśnia się cechę mierzoną na skali porządkowej, co sugeruje wykorzystanie uporządkowanych modeli logitowych i probitowych. Modele te jednak nakładają dość silne ograniczenia na zależności między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi. W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji tych założeń oraz propozycje zastosowania uogólnień modeli uporządkowanych.

***

Subjective perception of the income situation - a microeconometric analysis of panel data

Abstract
The study’s main objectives ware the identification of determinants of income satisfaction in Poland. The data used come from the panel survey “Social Diagnosis” conducted in 2000–2011. In the paper the method of random-effects partial generalized ordered probit models was used. It was found that the perception of own income situation of Polish households depended on many factors, in particular on their relative deprivation and their current incomes. Moreover, as determinants of subjective assessment of income should be considered a place of residence, biological type of household and main source of livelihood.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671