Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Natalia Drzewoszewska, Michał Bernard Pietrzak, Justyna Wilk

Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji

Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie siły oddziaływania czynników związanych z procesem globalizacji na wielkość przepływów handlowych między krajami. Determinanty te potraktowane zostały jako alternatywa dla fizycznej odległości między państwami w równaniu grawitacji zaproponowanym przez Tinbergena1. W tradycyjnym modelu grawitacji wartość wymiany handlowej między dowolnymi dwoma krajami jest proporcjonalna (ceteris paribus) do iloczynu PKB tych krajów i odwrotnie proporcjonalna do dzielącej je odległości. We współczesnej globalnej gospodarce fizyczny dystans między państwami nie jest już tak istotnym hamulcem wymiany międzynarodowej, przez co odległość w modelu grawitacji może być rozumiana jako stopień podobieństwa handlujących gospodarek. O postępującej globalizacji świadczy długofalowe intensyfikowanie powiązań między krajami, czego przykładem w wymiarze ekonomicznym jest integracja krajowych gospodarek w ramach Unii Europejskiej. Analizie ekonometrycznej poddano zatem kraje UE w okresie badawczym obejmującym lata 1999–2010. W proponowanych panelowych modelach grawitacji istotnymi determinantami, oprócz wartości PKB, okazują się zmienne związane z postępem cywilizacji, które podkreślają znaczenie spadku kosztów transportu i komunikacji, rozwoju wysokich technologii czy rosnące znaczenie kapitału ludzkiego.

***

Gravity model of trade flows between European Union countries in the era of globalization

Abstract
The aim of the paper is to examine trade flows between UE-27 members in the period of 1999–2010 with using of panel gravity model. Three factors such as economic situation (GDP per capita), geographical distance (physical distance between capital cities) and transport availability (density of road network, density of railway network and transportation by air) were considered to explain values of trade flows from an origin to a destination state. The research results show that the countries which represent relatively good economic situation demonstrate high export potential and positive balance of trade exchange. This results in strengthening their economic position. The impact of improving transport infrastructure was confirmed in the study. In the era of globalization a long distance between countries is still main but less significant factor of international trade.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671