Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Joanna Górna, Karolina Górna

Analiza konwergencji gospodarczej wybranych regionów Europy w latach 1995-2009

Streszczenie
Artykuł ma na celu zbadanie konwergencji dochodów per capita regionów NUTS 2 Unii Europejskiej oraz regionów według tej samej klasyfikacji wybranych grup krajów należących do UE w latach 1995–2009. Cel ten ma być zrealizowany przez wykorzystanie wybranych modeli danych panelowych. Opracowany zostanie model z efektami stałymi (EF) oraz zmiennymi (RE). Podjęte będą próby estymacji modelu dynamicznego za pomocą uogólnionej metody momentów (GMM). Wykorzystanie do obliczeń modeli panelowych umożliwia uzyskanie estymatorów zgodnych i nieobciążonych, poprzez uwzględnienie efektów grupowych. Pozwala to otrzymać model lepiej opisujący rzeczywistość. Analizowana będzie zarówno β-konwergencja, jak i o-konwergencja. W artykule zostaną również wskazane różnice w dopasowaniu modeli wynikające z różnic w doborze regionów do badania (test Chowa). Ponadto będzie przedstawione porównanie metod opartych na danych panelowych z metodą polegającą na wprowadzeniu efektów przestrzennych.

***

Analysis of economic convergence among selected European regions in 1995-2009

Abstract
The paper presents analysis of β-convergence in separated area of eight European countries in period 1995–2009. The aim of the paper is to present different approaches to estimating β-convergence. Under consideration will be taken models which include spatial dependence, fixed and random effects. Also attention will be paid to issue of dynamic in panel data.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671