Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Krzysztof Gajewski, Małgorzata Pawłowska, Wojciech Rogowski

Relacje firm z bankami w Polsce. Wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Streszczenie
Celem badania była identyfikacja czynników, które istotnie wpływają na relacje między bankami a firmami w Polsce, utożsamiane tutaj z bankowością relacyjną (bank-firm relationships). Wyniki analizy empirycznej wykazały, że polskie firmy chętnie budują relacje z jednym bankiem. Dodatkowo wyniki modelu ekonometrycznego pozwoliły sprawdzić szereg hipotez dotyczących determinant bankowości relacyjnej w Polsce pod względem cech firm, kredytujących je banków, a także otoczenia makroekonomicznego. W kontekście sektora finansowego zweryfikowano wpływ konkurencji w sektorze bankowym, konkurencji ze strony rynku kapitałowego oraz rozwoju sektora bankowego. Zbadano również wpływ cyklu koniunkturalnego na bankowość relacyjną w Polsce. W badaniu wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdawczości bankowej oraz innych źródeł (GUS, Monitor Polski B).

***

Relationship banking in Poland. A panel data analysis

Abstract
The aim of the study was to investigate relations between banks and non-financial corporations in Poland (which are here considered as relationship banking). Empirical results show that Polish companies are mostly willing to build relations with one bank only. Econometric panel logit methods have also been used to test how different factors affect bank-firm relationships. Three main groups of factors have been investigated: firm’s characteristics (i.e. size, profitability, investment and R&D activity, funding structure), financial sector’s characteristics (i.e competition in the banking sector) and macroeconomic conditions. National Bank of Poland’s large credit database (credit register) and financial statements of nonfinancial companies have been the main source of data used in the study. Other aggregated data (including data from Warsaw Stock Exchange and National Bank of Poland) have also been used.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671