Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Elżbieta Antczak

Przestrzenno-czasowe modelowanie transgranicznego przemieszczania (się) odpadów w Europie

Streszczenie
Celem publikacji jest weryfikacja hipotezy przestrzenno-czasowej środowiskowej krzywej Kuznetsa (EKC). W niniejszym artykule krzywa EKC przedstawia zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a ilością wytwarzanych odpadów komunalnych w 32 krajach Europy. Metodyczna część analizy objęła zastosowanie przestrzennych modeli panelowych opartych na funkcjach EKC. Wyznaczono poziomy rozwoju gospodarczego, dla których ilość wytwarzanych odpadów spadła bądź wzrastała w zależności od bogactwa kraju. Ważnym elementem modeli była aplikacja różnych typów macierzy wag przestrzennych. Dane dotyczyły lat 1990–2010. Modele estymowano w pakiecie RCran.

***

Spatiotemporal modeling of transfrontier shipments of waste in Europe

Abstract
The purpose of this paper is to verify the hypothesis of spatiotemporal Environmental Kuznets Curve (EKC). In this article, EKC shows the relationship between economic growth and the amount of generated municipal waste. The analysis was conducted at the level of thirty-two countries in Europe. Methodological part of the verification covered the use of spatial panel data models based on EKCs. There were determined levels of economic development, at which the amount of produced waste has fallen or invaded, depending on the wealth of the country. An important element of the model was the application of different types of spatial weight matrixes. Data obtained the years 1990–2010. Modelswere estimated in the RCran package.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671