Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maria Ekes

Równowagi w modelu gospodarki drobnotowarowej – analiza przypadku szczególnego

Streszczenie
Praca zawiera analizę równowag modelu gospodarki z nieskończenie wieloma agentami, sklasyfikowanymi w skończoną liczbę typów oraz z pewnymi elementami rynku pracy. Przedstawiamy w niej pełną analizę równowag dla szczególnego przypadku modelu. Wiadomo, że przy założeniu o ciągłości funkcji popytu agentów w modelu istnieje równowaga konkurencyjna. Jednak w ogólnym przypadku nie można stwierdzić, czy równowaga jest jedyna ani nie jest znana jej charakteryzacja. W przedstawionej pracy podaje się pełny opis równowag modelu z dwoma typami agentów i zadanymi funkcjami popytu.

***

Equilibria in Large Models of Household Economy – a Special Case Study

Abstract
The paper concerns an analysis of equilibria in a model of household economy with infinitely many agents classified into a finite number of types. In general we know that, assuming continuity of demand, an equilibrium of such a model exists. We are not able to state in general whether equilibrium is unique or what are its properties. We analyze here a special case of the model for which we are able to describe all equilibria and its characteristics.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671